Všeobecné obchodní podmínky

pro provoz aplikace Taxico

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vydané společností Appsolut s.r.o., IČO:06585132, se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284835, kontaktní údaje  emai: info@taxico.cz.   

I. Definice

 1. Online platformou se rozumí Apple App Store nebo Google Play.

 1. Provozovatelem online platformy se rozumí společnost Apple nebo Google či jí pověřené osoby.

 1. Aplikací se rozumí Aplikace (software) s názvem Taxico dostupná na Online platformě ve formě in-app, kterou je Uživatel oprávněn používat na základě licence od Provozovatele.

 1. Provozovatelem Aplikace je společnost Appsolut s.r.o., IČ: 06585132, se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284835.

 1. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která je online platformou identifikována jako Uživatel a která si stáhla Aplikaci z Online platformy; návštěvník webových stránek Provozovatele; cestující na základě přepravní smlouvy uzavřené  mezi jím a řidičem; subjekt údajů ve smyslu právní úpravy o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Provozovatel na základě dohody s Uživatelem v souladu s právními předpisy zpracovává. Uživatelem se rozumí i osoba, která se pokouší užívat nebo vstupovat do jakékoli části Aplikace jinou cestou než podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, dále jen „ VOP“).

 1. Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci, může zahrnovat i osobní údaje Uživatele.

 1. Uživatelským účtem se rozumí účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Provozovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním v Aplikaci.

 1. Licencí se rozumí oprávnění k užívání Aplikace, obsahu, software a jiných autorských děl Provozovatele, které Provozovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli. Vymezení Licence je uvedeno v čl. IV. těchto VOP.

 1. Řidičem se rozumí fyzická osoba, která poskytuje přepravní služby na nezávislém základě (buď osobně nebo prostřednictvím společnosti) jako poskytovatel služeb v oblasti služeb. Řidič odpovídá za soulad poskytování služeb s právními předpisy.

 1. Přepravní smlouvou se rozumí smlouva o přepravě osob uzavřená mezi Řidičem jako dopravcem a Uživatelem jako cestujícím.

 1. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele, Řidiče či Uživatele.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle  § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 1. Aplikace představuje technologii, která spojuje Řidiče a Uživatele, aby jim pomohla se efektivněji pohybovat ve městech. Provozovatel poskytuje službu informační společnosti a neposkytuje přepravní služby. Přepravní služby poskytují Řidiči na základě smlouvy mezi Řidičem a Uživatelem o přepravě cestujících. Řidiči poskytují přepravní služby na nezávislém základě (buď osobně nebo prostřednictvím společnosti) jako poskytovatelé služeb v oblasti služeb.

 1. Spory vzniklé z práv spotřebitelů, zákonných povinností nebo ze zákona použitelného na poskytování přepravních služeb budou řešeny mezi Uživateli a Řidiči. Údaje o Řidičích a jejich přepravní službě jsou k dispozici v Aplikaci. Doklady o příjmech za cesty jsou v případě placení přes Aplikaci zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v profilu Uživatele, jinak vydávány osobně při skončení cesty.

III. Uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. Licenční smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem na užívání Aplikace je uzavřena okamžikem, kdy si Uživatel stáhne nebo uloží jakoukoli část Aplikace.

 1. Přepravní smlouva na konkrétní jízdu mezi Uživatelem a Řidičem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany Řidiče prostřednictvím Aplikace. S ohledem na povahu a rychlost poskytování Aplikace a přepravních služeb Uživatel souhlasí se zahájením poskytování licence a přepravních služeb před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení dle § 1846 občanského zákoníku.

 1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Uživatel může po uzavření Přepravní smlouvy od smlouvy odstoupit, a to  v Aplikaci. Provozovatel Aplikace v této souvislosti poučil Uživatele o tom, že při odstoupení od Přepravní smlouvy ze strany Uživatele bude Uživateli účtovat poměrnou část za plnění přepravních služeb, a to ve výši odpovídající dané trase a uvedené v Aplikaci.  

 1. Pokud Řidič upozorní Uživatele na příjezd vozidla do místa určení a Uživatel nebo 3. osoby, pro které byla přeprava objednána, nedorazí do vozidla ve lhůtě stanovené v Aplikaci, považuje se tato skutečnost za odstoupení od smlouvy.

 1. Řidič má rovněž právo od smlouvy odstoupit.

 1. Provozovatel Aplikace neposkytuje jízdu a ani není smluvní stranou Přepravní smlouvy mezi Uživatelem a Řidičem. Proto Provozovatel Aplikace neodpovídá za žádnou škodu vzniklou z Přepravní smlouvy nebo v souvislosti s ní.

IV. Licence

 1. Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí.  Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:
 1. Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.
 2. Uživatel je oprávněn používat Aplikaci pouze pro své osobní účely. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat.
 3. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
 4. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla.

V. Autorská a jiná práva

 1. Obsah a design Aplikace, materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) uvedené v Aplikaci a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Aplikace, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou 3. osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné v Aplikaci. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorských zákonem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení Aplikace, programů a částí mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

VI. Uživatelský účet

 1. Uživatel je oprávněn používat Aplikaci pouze na základě Registrace. Po Registraci je Uživateli zpřístupněn Uživatelský účet. V Uživatelském účtu dochází ke komunikaci mezi Uživatelem a Řidičem.

 1. Při Registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel ani Řidič neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.

 1. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu 3. osobami.

 1. Uživatel prostřednictvím Uživatelského účtu objednává jednotlivé přepravní služby u Řidičů. Před odesláním objednávky má Uživatel možnost si objednávku zkontrolovat a opravit případné chyby při zadávání dat.

 1. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, že opakovaně (více než 3x) odstoupí od Přepravní smlouvy, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy a/nebo těchto VOP.

VII. Cena

 1. Licence na používání aplikace je bezplatná.

 1. Cena za přepravní služby na základě Přepravní smlouvy je stanovena mezi Řidičem a Uživatelem. Cenu lze hradit při poskytování přepravních služeb hotově nebo pomocí Aplikace, pokud to Aplikace umožňuje. Platbu lze provést v českých korunách (Kč).

VIII. Vyloučení odpovědnosti

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Aplikace a jejímu poskytování Uživatelům v souladu s těmito VOP.

 1. Aplikace je dostupná pouze přes rozhraní, které Provozovatel pro provozování Aplikace zvolil a nabízí. Uživatel není oprávněn přistupovat do Aplikace jinými způsoby.

 1. Uživatel bere na vědomí, že Online platforma, Aplikace či jejich jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 3. osob. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.

 1. Aplikace je provozována tak jak je. Provozovatel je oprávněn změnit parametry Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.

 1. Provozovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Aplikace či pokračovat ve vývoji nebo spuštění nové verze Aplikace.

 1. Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu nonstop. Negarantuje však minimální dobu poskytnutí zpětné vazby.

 1. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. 

IX. Vyloučení z poskytování služeb

 1. Provozovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
 1. je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami,
 2. je v rozporu s dobrými mravy,
 3. porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv,
 4. přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Provozovatele a/nebo 3. osob,
 5. přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran,
 6. ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.

 1. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Provozovatele.

 1. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet, zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.

 1. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

X. Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat elektronicky, a to prostřednictvím Uživatelského účtu Uživatele v Aplikaci nebo na emailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel Aplikace je ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) správcem osobních údajů Uživatele.

 1. Provozovatel Aplikace zpracovává osobní údaje, které mu Uživatel poskytl.

 1. Provozovatel Aplikace zpracovává osobní údaje Uživatele v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje a údaje v rozsahu: jméno, telefonní číslo a email. adresa. Tyto údaje budou použity pouze pro komunikaci s Uživatelem.

4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi Provozovatel Aplikace a Uživatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem Provozovatele Aplikace na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. souhlas Uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce Aplikace ani přepravních služeb.

5. Účelem zpracování osobních údajů je

 1. propojení Řidičů a Uživatelů pro efektivnější pohyb po městech,
 2. zobrazení údajů o geolokaci a telefonního čísla Uživatele Řidičům pro efektivní vyzvednutí Uživatele. Geolokační údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že je aktivována Aplikace. Sběr geolokačních dat se ukončí po zavření Aplikace. Provozovatel je oprávněn použít geolokační údaje k řešení problémů v rámci zákaznické péče,
 3. informování o aktualizacích Aplikace,
 4. shromažďování údajů o trasách, které Řidiči a Uživatelé využívají, k analýze geografického pokrytí s cílem poskytnout Řidičům doporučení nejefektivnějších tras,
 5. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.
 2. Ze strany Provozovatele Aplikace nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 3. Provozovatel Aplikace uchovává osobní údaje Uživatele:
 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi jím a Uživatelem,
 2. uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1 rok, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Provozovatel Aplikace osobní údaje vymaže.
 2. Provozovatel Aplikace nemá v úmyslu, kromě předání Řidičům, předat osobní údaje 3. osobě, do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Za podmínek stanovených v GDPR má Uživatel:
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Provozovatele Aplikace.
 1. Uživatel má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 2. Provozovatel Aplikace prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn notifikací při přihlášení do Aplikace, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP odmítnout tím, že př i přihlášení do Aplikace předmětné změny VOP neodsouhlasí. V takovém případě nebude vstup do Aplikace možný.  V případě, že Uživatel změny VOP v této době odsouhlasí, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP.  

 1. Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů ( http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce ( http://www.coi.cz).

 1. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 2. Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám. Ustanovení těchto VOP a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto VOP Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.

 1. V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

 1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném v Aplikaci v den stažení Aplikace.

 1. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 10, resp. Městské soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 5. 6. 2019